193- நாலாயிரம்  பேருக்கு நல்லது செய்பவன் வருந்தக்கூடாது நாலு பேர் ஏச்சுக்கு. 194-சிக்கலில் மாட்ட பலர் வருவார் சீறத்தெரிந்தால் தொடுவாய் சிகரம்.195-கவனமாய் செய்ய பாறையும் சிலையாய் கவனச் சிதைவால்…

Celebrities

193- நாலாயிரம்  பேருக்கு நல்லது செய்பவன் வருந்தக்கூடாது நாலு பேர் ஏச்சுக்கு. 194-சிக்கலில் மாட்ட பலர் வருவார் சீறத்தெரிந்தால் தொடுவாய் சிகரம்.195-கவனமாய் செய்ய பாறையும் சிலையாய் கவனச் சிதைவால்…

Travel & Tourism

More Top Stories

193- நாலாயிரம்  பேருக்கு நல்லது செய்பவன் வருந்தக்கூடாது நாலு பேர் ஏச்சுக்கு. 194-சிக்கலில் மாட்ட பலர் வருவார் சீறத்தெரிந்தால் தொடுவாய் சிகரம்.195-கவனமாய் செய்ய பாறையும் சிலையாய் கவனச் சிதைவால் பாரமாய்.196-…

Read More

187-புரியாமல் செய்து புலம்புவதை தவிர்த்து புரிந்து சிறிதேனும் செய். 188-என்ன அலை கடல் போன்றது கடுகாகும் அடக்கி ஆள்.289- வருமானம் வரும்போது சேமி ஓய்தபோது செலவு செய். 190-வாழ்க்கை என்னும்…

Read More

181-தனக்காக என்றால் தயக்கம் காட்டு நாட்டுக்காக என்றால் செய்.182- குழம்பிய மனம் கலங்கிய குட்டை தெளியும் போது செய். 183தகுதி இல்லாதவனிடம் உதவிக்குப் போகாதே பொறுத்திரு போன பின். 184-சிக்கல்…

Read More

175-சொன்னதை சொல்லும் கிளியாய் இராமல் சிந்தையில் புதிதாய் அறிவோம். 176-பழமையும் புதுமையும் கலப்பு மணமாய் புதிய கோணத்தில் பிள்ளை. 177-இல்லாத நோய்க்கு மருந்து உண்பவன் இருக்கும் வாழ்வை தொலைத்தவன்.178- செயல்…

Read More