67-பானை நாத ஒலியும் நீயே !
       மீட்டும் விரலும் நீயே! சீனை மர நிழலும் நீயே!   
       சீர் அழகும் நீயே!
சினை செடியின் அழகும் நீயே !
       பூக்கும் பூவும் நீயே! மீனை உடைய  கொடி நீயே!
       மீனாட்சி கண் நீயே!

Share.

Leave A Reply