60-உச்சிப் பிள்ளையார் தம்பி நீயே!
         உச்சியில் ஏற்றபவன் நீயே !
குச்சி  கோல் எடுத்தவன் நீயே !
        குடும்ப உறவும் நீயே! பிச்சி  பிடிக்க வைத்தவன் நீயே !
       பித்துக் குளியும் நீயே! ஆட்சியும் தந்தையுமாய் ஆனவன் நீயே!
          ஆசி கொடுப்பவன் நீயே !

Share.

Leave A Reply